จัดฟัน Invisalign จัดฟันแบบใส คลินิกจัดฟัน

จัดฟัน Invisalign

1. จัดฟัน Invisalign เป็นการจัดฟันโดยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็น Dental 3D CAD CAM, การขึ้นรูปชิ้นงานด้วย rapid prototype ทำให้ได้เครื่องมือจัดฟัน Invisalign ที่ผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์แบบบางใสที่สามารถครอบไว้ที่ฟันแทนที่จะเป็นเหล็กจัดฟันแบบเดิมๆ ทำให้ดูเหมือนว่าไม่ได้จัดฟันอยู่ ช่วยให้ฟันของคุณเรียงตัวสวยงามได้โดยไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟันติดแน่นด้วยลวดเหล็กอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เครื่องมือจัดฟันใสชนิดนี้จะต้องถูกเปลี่ยนทุก ๆ 6 - 8 สัปดาห์โดยประมาณหรือขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการจัดเรียงฟันของแต่ละคน เพื่อให้ฟันของคุณมีการเคลื่อนที่ไปตามแผนการรักษาที่วางเอาไว้ ดังนั้น คนไข้ที่จะรับการรักษาด้วยการจัดฟัน invisalign จะต้องเป็นคนที่มีวินัยเป็นอย่างสูง และสามารถสวมใส่เครื่องมือจัดฟันอย่างเคร่งครัดทุกวัน วันละอย่างน้อย 20 ชั่วโมง ถอดได้เฉพาะ เวลาทานอาหาร แปรงฟัน หรือ ระหว่างนัดสำคัญๆ เพื่อให้ฟันของคุณเข้ารูปตามแผนที่ทันตแพทย์วางไว้


2. จัดฟัน Invisalign เป็นการจัดฟันที่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มต้นการรักษาจนจบสิ้นการรักษา แล้ว แต่ละขั้นตอนของแผนการรักษาจะมีการผลิตเครื่องมือจัดฟันใสออกมาเป็นชุดๆ เพื่อให้คนไข้เปลี่ยนทุกๆ 6-8 สัปดาห์ ดังนั้น การเริ่มผลิตเครื่องมือ ทันตแพทย์จะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้แต่ละคน เพื่อจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของคนไข้แต่ละคนอย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลการรักษาว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ได้จริงหรือไม่ และ มีการผลิตภาพวีดีโอจำลองการเคลื่อนที่ของฟันจริงของแต่ละคนเพื่อให้ได้ดูอย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มการรักษาจริง ดังนั้น การจัดฟัน invisalign จึงเหมาะกับผู้ที่มีความชัดเจนในผลลัพธ์ที่คาดหวังทีจะสามารถสื่อสารให้กับทันตแพทย์มีความเข้าใจได้ว่าต้องการอะไร ก่อนที่จะเริ่มการรักษา เพราะหากเมื่อผลิตชิ้นงานเครื่องมือจัดฟันใสออกมาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการรักษากลางทางได้ เพราะหากเกิดการเปลี่ยนแผนการรักษากลางทางอาจส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของการรักษาที่จะได้


3. จัดฟัน Invisalign จะมีอุปสรรคต่อการเคี้ยวอาหารหรือไม่ ข้อเสียของเครื่องมือจัดฟันใส คือ เราไม่สามารถกินได้ตลอดเวลา เพราะเครื่องมือเป็นพลาสติกทำให้ความคมของเครืองมือในการบดอาหารไม่ดีเท่ากับฟันธรรมชาติ แม้จะใช้กัดอาหารได้บ้างเล็กน้อย แต่หากไม่ใช้กัดเลยจะดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทำให้เครื่องมือจัดฟัน Invisalign เสียหาย ดังนั้น จึงแนะนำให้มีการถอดเครื่องมือก่อนที่จะมีการเคี้ยวอาหาร ดัวนั้น การจัดฟันใสอินวิสไลน์จึงไม่เหมาะกับคนที่มีนิสัยชอบกินจุบจิบเพราะไม่สามารถกินได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ คือพอจะกินแต่ละครั้งก็จะต้องถอดเครื่องมือออกก่อน แต่หากมองข้อเสียนี้เป็นข้อดี การจัดฟันใสอินวิสไลน์จะสร้างให้เรามีวินัยในการกิน ทำให้เรามีนิสัยที่จะกินเป็นเวลามากขึ้น ลดการกินอาหารจุบจิบลงไปได้ อาจส่งผลพลอยได้ทีจะช่วยทำให้สามารถลดน้ำหนักได้ในระหว่างการจัดฟัน.


4. ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางทันตกรรม จะส่งผลดีต่อผลลัพธ์การจัดฟัน invisalign มากยิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีทางทันตกรรมในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นมากช่วยทำให้การรักษามีประสิทธิภาพขึ้นมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการใช้ intra oral scanner ที่จะช่วยให้คนไข้สามารถเห็นภาพจำลองการเคลื่อนที่ของฟันจริงไปในทิศทางเดียวกันกับทันตแพทย์เห็น ทำให้การสื่อสารระหว่างคนไข้และทันตแพทย์ไม่มีรอยต่อ ซึ่งแตกต่างกับการรักษา Invisalign ที่ไม่มี intra oral scanner เป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วเทคโนโลยี intra oral scanner ที่ใช้สแกนฟันแบบ 5 มิติ ทดแทนการใช้วัสดุพิมพ์ปากแบบเดิมจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสภาพช่องปากได้ดีของวัสดุพิมพ์ปาก ตลอดจน ความไม่เสถียรของวัสดุพิมพ์ปากระหว่างการขนส่ง และ เมื่อสแกนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบฟันของผู้รับบริการเป็นไฟล์ดิจิตอลแสดงภาพเป็น 3 มิติที่ทันตแพทย์ยังสามารถส่งต่อไปยังบริษัท invisalign ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการลดระยะเวลาในการผลิตเครื่องมือได้เป็นอย่างมาก ทำให้คนไข้จะได้รับเครื่องมือจัดฟัน Invisalign เร็วกว่าทันตแพทย์ที่ไม่ได้ใช้ intra oral scanner เป็นอย่างมาก


5. จัดฟัน Invisalgn เป็นการจัดฟันใสที่สามารถแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันได้เกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีฟันเรียงตัวไม่สวยงาม ฟันล้ม ฟันห่าง ฟันซ้อนเก นอกจากนี้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังทำให้เราสามารถมีชุดเครื่องมือที่เหมาะสมกับเกือบทุกช่วงอายุตั้งแต่อายุน้อยไปจนถึงอายุมาก หากเริ่มจัดฟันใสตั้งแต่เด็ก ที่ยังอยู่ในช่วงอายุที่ฟันแท้ยังขึ้นไม่ครบ แต่เริ่มมีความผิดปกติของขนาดขากรรไกรอย่างเห็นได้ชัด ระบบการจัดฟัน Invisalign teen สามารถช่วยได้ โดยเครื่องมือจัดฟัน Invisalign นี้จะเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 9-15 ปี ซึ่งยังเป็นช่วงที่กระดูกขากรรไกรยังมีการเติบโตอยู่ ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักจะเป็นการเตรียมความพร้อมของขากรรไกรให้กับฟันแท้และฟันกรามชุดใหม่ที่กำลังจะขึ้นให้สามารถขึ้นได้อย่างเต็มที่ เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดขากรรไกรเติบโตผิดปกติ ที่หากเกิดแล้วจะต้องผ่าตัดในอนาคต โดย invisalign teen นี้ จะใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 1 ปี - 2 ปี ในการรักษา ส่วนอีกกรณีคือสามารถจัดฟันใสได้จนถึงอายุเท่าไหร่ ซึ่งแต่เดิมเราเชื่อกันว่าการจัดฟันทำได้เฉพาะในคนอายุน้อยเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถให้คนอายุมากก็ยังสามารถรับการจัดฟันได้อยู่ เพราะทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์สามารถวางแผนการรักษาในการเคลื่อนฟันด้วยคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาพกระดูกของคนไข้แต่ละคน เพราะเมื่ออายุมากขึ้น การเสริมสร้างกระดูกใหม่มาแทนที่ของเดิมย่อมจะช้าลงไปโดยปริยาย แต่การจัดฟันใสด้วยอินวิสไลน์ invisalign สามารถที่จะวางแผนการรักษาที่จะเพิ่มแรงผลักฟันให้เคลื่อนที่มากกว่าแรงดึงฟันเหมือนเครื่องมือติดแน่น ทำให้ไม่มีแรงที่มากเกินปกติต่อฟันที่จะเคลื่อนทำให้การสร้างกระดูกใหม่และการเคลื่อนที่ของฟันเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอ ดังนั้น การจัดฟัน Invisalign ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่ออายุมากขึ้นแล้วแต่ยังอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ ทำให้คุณดูดี จากการเสริมสร้างความอูมของริมฝีปาก เพื่อลดรอยย่นรอบๆ ปาก และปรับการสบฟันใหม่เพื่อให้คุณสามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างสะดวก เหมือนกับในสมัยก่อน


ความประทับใจของลูกค้า

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

จัดฟัน Invisalign จัดฟันแบบใส คลินิกจัดฟัน