ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม

All - ON - 4 TM ฟันชุดใหม่ 24 ชั่วโมง




รากฟันเทียม




 

รากฟันเทียมขนาดเล็ก